Red Skelton Whistling Collection

whistle-6

S. Sylvan Simon